Privacy statement

De wet- en regelgeving op Caribisch Nederland verschilt in heel veel opzichten met die van Europees Nederland.

Zo geldt de Europese GDPR (AVG) wat betreft de privacyregels niet in het Caribisch rijksdeel. Dit betekent niet dat wij jouw privacy niet respecteren, in tegendeel. In dit privacy statement zullen wij duidelijk maken welke regels wij hanteren.

 

1.      Op al onze handelingen voor wat betreft de verwerking van je persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens BES van toepassing. De inhoud van deze wet kun je hier vinden.

2.      Alle persoonsgegevens en bescheiden die je ons via deze website verstrekt worden door ons uitsluitend gebruikt in het kader van jouw sollicitatie bij Fundashon Mariadal en nimmer aan derden verstrekt zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.
Uitgezonderd in het geval van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel zullen wij nooit zonder je uitdrukkelijke schriftelijke toestemming je gegevens verstrekken aan derden.

3.      Wij zullen nooit meer gegevens aan jou vragen dan nodig voor een afgewogen oordeel in de selectieprocedure.

 

4.      Het aantal personen dat toegang krijgt tot jouw gegevens wordt beperkt tot de direct betrokkenen bij de selectieprocedure. Al deze personen hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

5.      Fundashon Mariadal heeft de nodige maatregelingen genomen op het gebied van fysieke, technische en organisatorische beveiliging van jouw persoonsgegevens.

 

6.      In de regel bewaren wij jouw sollicitatiebescheiden tot maximaal zes weken na het beëindigen van de procedure. In overleg kunnen jouw gegevens bewaard blijven voor eventuele toekomstige vacatures. Dit wordt dan een ‘open sollicitatie’.

7.      In geval je een open sollicitatie naar ons stuurt bewaren wij jouw gegevens zes maanden. Voor het aflopen van deze termijn sturen wij je een bericht en kun je aangeven de termijn te verlengen of stopzetten.

8.      Wij nemen alleen kandidaten op in ons bestand van open sollicitaties indien wij inschatten dat er een redelijke kans bestaat dat er in de komende tijd een passende vacature ontstaat.

9.      Je hebt ten alle tijden het recht om inzage in je persoonsgegevens te vragen, deze te wijzigen dan wel te laten verwijderen.

10.  Heb je nog een vraag? Stuur dan een mail naar info@werkenbijfundashonmariadal.org

 

Kralendijk/Bonaire

Laatst gewijzigd op: 28 mei 2021